സന്ദേശം അയയ്ക്കുക

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

സാമ്പത്തിക വകുപ്പ്,
സെന്റ് .തെരേസാസ് കോളേജ്, പാർക്ക് അവന്യൂ റോഡ്,
ഗവ . ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനു സമീപം, എറണാകുളം - 682011

P: 0484-2351870

E: ejaalakamstc@gmail.com, principal@teresas.ac.in