പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരം

പബ്ലിക് സർവീസ് 2012-13 ഇന്നവേഷൻസ് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരം

പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരം

കേരള സംസ്ഥാന ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സ് 2011-13,കേരള സര്‍ക്കാര്‍